Pagbibinyag ng dating daan

Posted by / 11-Jul-2020 21:31

Pagbibinyag ng dating daan

So, she put a pin into the floral wreath and pierced her head deeply.

One day, her mother put a wreath of flowers to show off her beauty but Rose didn’t want to be admired for her beauty because she had given her heart to Jesus.

Tinatawag ni Soriano ang kanyang sarili na “Ang Pantas na Tao,” “Ang Lumalakad na Bibliya,” “Makabagong Jeremias,” “Ang Itinalaga,” at “Siya na may hawak ng Susi.” Si Soriano ay nakatira sa labas ng Pilipinas mula noong 2005 dahil sa mga kasong paninirang puri at akusasyon ng panggagahasa sa isang lalaking miyembro.

Ipinakikilala ni Soriano ang kanyang sarili bilang “ang pinakamatinong mangangaral sa lahat ng panahon.” Ginagamit ni Soriano ang telebisyon, radyo at internet at ang paraan ng pagtuturo na “tanong at sagot” upang ipakalat ang kanyang katuruan.

Gayunman, ang mga pagkakawanggawang ito ng organisasyon ay natatabunan ng mga maling doktrina.

Itinuturo ng MCGI ang sariling bersyon nito ng dosetismo.

pagbibinyag ng dating daan-74pagbibinyag ng dating daan-74pagbibinyag ng dating daan-78

To thee I have recourse in all the dangers which daily surround me.

One thought on “pagbibinyag ng dating daan”